Oferta de serveis en formació

Treballi segur, treballi amb Previs.
Consulti l'oferta que Previs posa a la disposició de la seva empresa.


 

Gestió documental PrevisOnline

Accedeixi a l'espai web privat i segur de gestió de tot tipus de documents. 
Factures, rebuts, notificacions, informes mèdics, expedients...


Riscos transport mercaderies 

Previs va participar activament el passat mes de novembre en la Jornada "Prevenció de Riscos per Sobre esforços en el Sector Transports de Mercaderies" organitzada per la Direcció General de Salut Laboral de les Illes Balears i que s'engloba dintre de la campanya “Bon Treball contra els accidents”.

Aquestes jornades tenen com objectiu exposar les causes i factors de risc més comuns en el transport de mercaderies, així com de quines mesures adoptar per a reduir-los.
Previs, en el seu afany de divulgació i promoció de la cultura preventiva, i com experts en matèria de riscos laborals, va col·laborar participativament en aquesta jornada. 

 

EXPOSICIÓ DELS RISCOS PROFESSIONALS EN EL SECTOR TRANSPORT DE MERCADERIES, DES DEL PUNT DE VISTA DEL SERVEI DE PREVENCIÓ.

 

1 Objecte

Identificar i exposar la problemàtica dels treballadors que realitzen les seves tasques en el sector transport de mercaderies, des del punt de vista del Servei de Prevenció Aliè. Classificació dels diferents riscos als quals estan exposats.

2 Abast

El sector de transport, comprèn un gran nombre de treballadors que diàriament, per a la realització de les seves tasques, es troben amb diverses adversitats en ocasions, de difícil solució per part de l'empresa transportista.

Dintre dels treballadors del sector transport s'inclouen:

q     Treballadors que transporten passatgers, amb la corresponent manipulacó de l'equipatge i embalums que puguin transportar.

q     Repartiment de begudes en els diferents locals de la ciutat i pobles.

q     Repartiment de productes d'alimentació

q     Repartiment d'electrodomèstics i mobles, tant a nivell particular, com a nivell d'empreses clients.

q     Transport de tot tipus de mercaderia a centres de distribució i venda al públic.

q     l sector de transporte, comprende un gran número de trabajadores que diariamente, para la realización de sus tareas, se encuentran con diversas adversidades en ocasiones, de difícil solución por parte de la empresa transportista

3 Desenvolupament

Dintre dels riscos als quals es veuen exposats diàriament els treballadors, cap destacar:

3.1- Riscos prodecentes del disseny del camió

3.2- Riscos propis del centre de treball en l'empresa de repartiment: Càrrega de mercaderies.

3.3 - Estat de la via pública

3.4 - Riscos en l'empresa client: descàrrega de mercaderies

3.5 - Tipus de càrregues

 

3.1 - RISCOS PROCEDENTS DEL DISENY DEL CAMIÓ

q     Factors de riscos reivados dels estreps i agafadors de la cabina del camió, amb el consegüent risc de caigudes a diferent nivell.

q     Seient del conductor regulable i inclinable a voluntat, a fi d'evitar la fatiga muscular derivada del temps de conducció.

q     Càrrega i descàrrega lateral del vehicle, remarcant la importància del correcte disseny i col·locació de la càrrega, a fi de facilitar la labor de descàrrega de l'operari repartidor.

q     Càrrega i descàrrega del darrere del vehicle, mitjançant l'ús de plataforma elevadora, facilitant també la mipulació de la càrrega.

 

3.2 - RISCOS PROPIS DEL CENTRE DE TREBALL DE L'EMPRESA DE REPARTIMENT: CÀRREGA DE MERCADERIES

q     Estat dels molls de càrrega / descarrega en el centre de treball de l'empresa de repartiment

q     Funcionament de plataformes elevadores o carretons elevadors per a realitzar la càrrega i col·locació del material en el vehicle.

 

 3.3 - ESTAT DE LA VIA PÚBLICA

q     Descàrrega del vehicle pel costat de la calçada: riscos d'atropellaments

q     Inclemències del temps: vent, pluja, restes de greix o oli, etc que provoquen que els sòls siguin relliscosos: riscos de caigudes

q     Irregularitats del paviment com per exemple l'estat de les arquetes dels embornals, enrajolat defectuós en les voreres, rampes en mal estat, etc.: riscos d'ensopegades i caigudes

q     Limitació de llocs de desocupada de vehicles, càrregues / descàrregues: implica llargs recorreguts transportant la mercaderia des del lloc on detenen el vehicle fins al punt de descàrrega. Possibilitat que des del mateix temps carrega/descàrrega, realitzin el repartiment a diversos centres, amb el risc de siperar el temps màxim d'estacionament en aquest càrrega i descàrrega. Riscos de sobreesfuerzos, càrrega mental, estrès.

q     Llocs d'accés restringit: carrers amb Acirem on no poden passar amb el camió per a procedir a la descàrrega, carrers per als vianants o molt estretes, carrers en obres, etc.: augment de la càrrega muscular, que deriva en possibles lesions múscul-esquelétics.

 

3.4 - RISCOS EN L'EMPRESA CLIENT: DESCÀRREGA DE MERCADERIES

q Zones de magatzematge amb difícil accés: escales de serveis estretes, sense passamans, amb irregularitats, sostres baixos, etc.

q Apilaments excessius: falta d'espai per a col·locar la mercaderia en els magatzems

q Col·locació de mercaderies en interiors de càmeres frigorífiques: roba de treball inadequada, riscos de caigudes.....

 

3.5 TIPUS DE CÀRREGUES

La seva manipulació varia segons:

·            La grandària

·           El pes: caixes, electrodomèstics, mobles, barrils, sacs, objectes de decoració ...

·           Tipus d'agarri: arestes cortantes, bon agarri, agarri dolent o inexistent

 

 4. Prevenció de riscos laborals: Conclusions

q  Importància de la fase de  diseny del producte: reduir el pes màxim de determinades càrregues pesades com sacs, bidons, etc. S'haurien d'evitar en la mesura del possible la manipulació de càrregues excessives: situació de sacs de 50 kg per sacs de 25 kg, de barrils de 60 litres per barrils de menor pes, etc. En la fase de disseny, també s'ha d'estudiar la possibilitat que la càrrega disposi d'un bon agarri.

q  Importància que des de les Administracions Públiques, es posin a la disposició dels transportistes suficients zones per a deterner els vehicles i procedir a la descàrrega de la mercaderia. Això suposa una millor planificació pèrdua de temps de la ruta, evitant presses, situacions nervioses generades per la pèrdua de temps a buscar una zona per a la desocupada del vehicle, etc.

q  Importància de la bona conservació del paviment per zones de la via pública, sense irregularitats en el terreny. Preveure les rutes de transports, i obsercar també l'estat de conservació del sòl en les zones de descàrrega i col·locació de material en les empreses clients: sòls, escales, accessos, espai de treball, etc.

q  Importància de l'organització de treball: formació en prevenció de riscos laborals als treballadors, equips de treball adequats tals com carretons, traspaletas, etc, preveure les rutes en carrers o zones que l'ajuntament tingui restrinfida amb limitació horària, i incidir en la Coordinació d'Activitats Empresarials amb les empreses clients o en l'execució de la planificació preventiva davant els possibles riscos quer puguin ocasionar al treballador repartidor.