Oferta de serveis en formació

Treballi segur, treballi amb Previs.
Consulti l'oferta que Previs posa a la disposició de la seva empresa.


 

Gestió documental PrevisOnline

Accedeixi a l'espai web privat i segur de gestió de tot tipus de documents. 
Factures, rebuts, notificacions, informes mèdics, expedients...


REA ( Registre d'Empreses Sector de la Construcció ) 

 Balears

 Segons el que es disposa en la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i al Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la mateixa, es va publicar en el BOIB nº 106 de 31/07/2008, el Decret 84/2008, de 25 de juliol, pel qual es crea el Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció dels Illes Balears.

 S'han d'inscriure totes aquelles empreses amb domicili en el territori de la comunitat autònoma dels Illes Balears que intervinguin en el procés de subcontractació en el sector de la construcció comocontratistas o subcontractistes.

 Una vegada registrada l'empresa se li assignarà una clau individualitzada d'identificació registral única amb validesa per a tot el territori nacional.

 La inscripció tindrà un període de validesa de tres anys, renovables per períodes iguals. Les sol·licituds de renovació de la inscripció haurien de presentar-se en els sis mesos anteriors a l'expiració de la seva validesa.

  L'obligació d'inscripció en el Registre pot exigir-se des del dia 26 d'agost de 2008.

  Les sol·licituds d'inscripció poden efectuar-se de manera electrònica, a través del sistema informàtic de gestió que es troba en la web del Ministeri de Treball i Immigració, de manera presencial en les oficines i en els locals de la Conselleria de Treball i Formació i per qualsevol altra de les formes que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1992.

SOL·LICITUDS D'INSCRIPCIÓ

FORMACIÓ EMPRESES CONSTRUCCIÓ I SECTOR DEL METALL

 Arran de l'entrada en vigor del Conveni General del Sector de la Construcció i Acord Estatal del Sector del Metall, s'estable una formació especifica per a cadascun d'aquests sectors.

ACORD SECTOR DEL METALL

CONVENI COL·LECTIU CONSTRUCCIÓ