Oferta de serveis en formació

Treballi segur, treballi amb Previs.
Consulti l'oferta que Previs posa a la disposició de la seva empresa.


 

Gestió documental PrevisOnline

Accedeixi a l'espai web privat i segur de gestió de tot tipus de documents. 
Factures, rebuts, notificacions, informes mèdics, expedients...


Fenòmens meteorològics adversos  

Descarregar aquest article en PDF
Descargar Folleto Consejos

ACTUACIÓ ENFRONT DE FENÒMENS METEOROLÒGICS ADVERSOS EN L'ENTORN LABORAL

Els fenòmens meteorològics adversos no poden evitar-se, no obstant això és possible prendre mesures preventives per a minimitzar els seus efectes i evitar lesions durant el desenvolupament de les activitats laborals.

En aquest document es donen una sèrie de recomanacions de caràcter general i específiques que ajudaran a estar preparats davant els fenòmens adversos més habituals en el nostre entorn. 

Amb caràcter general i independentment del fenomen que es tracti:

q És important informar-se de les condicions meteorològiques previstes i estar atent a les indicacions que vagi donant l'autoritat competent. La qualificació de l'emergència s'organitza en tres nivells, groc, taronja i vermell, en funció de la seva gravetat i de menys a més. 

Mantenir en bon estat les instal·lacions del centre de treball realitzant revisions periòdiques. 

q Comprobar que les màquines comptem amb dispositius que evitin que es posin en funcionament sense una acció voluntaria al restablirse el sumunustre elètric. 

q Durant la pressència de fenòmens meteorològics adversos evitar rerealització de treballs que es puuin veure afectats notablement.alització de treballs que es puuin veure afectats notablement.

q No asumir riscos innecesaris

q No utilitzar el telèfon estalvi en cas d'extrema necessitat, per a evitar en la mesura del possible col·lapsar la línia.

q Pot haver talls del subministrament elèctric, pel que hem d'evitar usar els ascensors.

q Mantenir actualitzat el Pla d' Autoprotecció i la seva implantació en el centre de treball.

q Una vegada finalitzat el fenòmen meteorològic és necessari revisar les instal·lacions que hagin pogut quedar afectades per a evitar riscos addicionals (despreniments, presència d'aigua junt equips elèctrics, etc....)

q Durant el període de neteja també hi ha riscos. Per a evitar-los, usar el sentit comú i vestir adequadament, el que inclou pantalons i camises de màniga llarga, així com calçat o botes de seguretat.

En cas de necessitat es cridarà sempre al Centre d'Emergències (112)


TEMPESTES ELÈCTRIQUES

Què són?

Les tempestes elèctriques són descàrregues elèctriques que salten entre núvols de tempesta, o bé entre un núvol i el sòl; es caracteritzen perquè es presenten amb alta freqüència de llampecs (explosió de llum en el cel).

q Quan la tempesta elèctrica afecti llocs pròxims a la zona on s'estan desenvolupant els treballs i no doni temps a arribar a l'interior d'edificis o un automòbil s'observaran les següents mesures bàsiques:

·          Mai córrer sota una tempesta elèctrica.

·          Apartar-se de motocicletes, bicicletes i no tenir en les mans objectes metàl·lics, eines, vares, pals, etc..

·          Desconnectar i desendollar les eines o màquines elèctriques.

·       Allunyar-se de tanques metàl·liques, tanques publicitàries, canonades i vies de tren.

·          No refugiar-se sota arbres grans, alts o solitaris.

·          Si la caiguda d'un llamp en la zona sembla imminent, col·locar-se de cuclillas.

q En cas de refugiar-se en un automòbil o altre vehicle, tancar finestretes, apagar el motor, la ràdio i la ventilació. Si és possible, baixar l'antena de la ràdio.

q En zones arboladas on no existeixi cap refugi, és preferible col·locar-se sota els arbres més baixos.

q Desconnectar tots els aparells elèctrics que sigui possible. Allunyar-se de preses d'endoll o de la línia principal de subministrament elèctric.

q En cas d'estar en locals en zones rurals o aïllades, tancar portes i finestres per a evitar els corrents d'aire.

q Les tempestes elèctriques poden venir acompanyats per pluges i vents forts o molt forts, pel que s'haurien de prendre mesures addicionals de prevenció.

 

PLUGES MOLT FORTES

Sense perjudici de les recomanacions que es puguin establir, és important conèixer si el centre de treball està en una zona potencialment inundable. En aquest cas és necessari tenir previst per endavant quins són les zones més perilloses així com els possibles llocs on s'estarà fora de perill. En cas que el centre de treball disposi de Pla d' Autoprotecció, haurà de contemplar les actuacions per a evitar danys per als treballadors i altres persones que poguessin estar presents en el centre de treball.

Com actuar?

A continuació es detallen algunes mesures i recomanacions en cas d'imminent inundació causada per fortes pluges:

q Mantenir-se a l'escolta en una emissora de ràdio comercial per a estar informat de les notícies actualitzades sobre el fenomen meteorològic. Seguir les recomanacions de les autoritats locals.

q Comprovar que les terrasses, patis i similars estan nets i sense restes que poguessin taponar els desguassos i per tant facilitar l'entrada d'aigua en el centre de treball.

q Evitar que substàncies tòxiques i/o inflamables entrin en contacte amb l'aigua.

q Prohibir l'accés a les parts inundables de l'edifici o centre de treball, com soterranis i zones baixes.

q Mantenir tancades portes i finestres i allunyar-se d'elles.

q Tenir sempre en ment la possibilitat d'haver d'abandonar l'edifici. Mantenir-se preparat.

q Si el nivell de l'aigua obliga a evacuar l'edifici, dirigir-se preferentment a un lloc elevat.

q Per a circular amb seguretat, abans de partir intentar esbrinar l'estat de les carreteres, mitjançant la ràdio o televisió. Circuli amb les llums enceses i a velocitat reduïda.

q Es recomana no travessar una zona inundada, allunyar-se de ponts, torrents o zones que es puguin inundar.

q No detenir-se sota pals, arbres i cablejats elèctrics que puguin ser afectats per les pluges.

q Si el vehicle està submergint-se en l'aigua i troba dificultats per a obrir la porta, surti per la finestra a la major brevetat possible.

q Circular amb precaució i vigilar possibles despreniments de terra.

q No caminar per carrers o avingudes amb corrents forts d'aigua, podria ser arrossegat encara que l'aigua tingui poca profunditat.

q En ocasions, les pluges fortes poden venir acompanyats per vents forts o molt forts i tempestes, pel que s'haurien de prendre mesures addicionals de prevenció.

q No utilitzar el telèfon estalvi en cas d'extrema necessitat, per a evitar col·lapsar la línia.

q Desconnectar tots els aparells elèctrics que sigui possible. Allunyar-se de preses d'endoll o de la línia principal de subministrament elèctric.

q No assumir riscos innecessaris per a salvar béns materials. No arriscar-se.

Mesures a adoptar després de les fortes pluges:

q Revisar les condicions generals del centre de treball.

q No connectar els equips elèctrics i enllumenat fins a no haver-se assegurat que estan secs.

q Senyalitzar aquelles zones mullades amb el risc de relliscades.

q Ventilar les àrees afectades.

q Les aigües de la inundació poden estar contaminades amb aigües fecals, pel que s'extremaran les mesures higièniques i es desinfectaran aquestes zones abans d'utilitzar-les.


VENTS FORTS

a continuació és detallen algunes mesures i recomanacions en cas vents forts:

q Per a minimitzar els efectes dels vents forts en llocs de risc és important mantenir permanentment les instal·lacions en bon estat i comprovar que no hagi elements o màquines que puguin desprendre's o desplaçar-se fàcilment:

·          Mantenir en bon estat els sistemes de tancament de portes i finestres exteriors.

·          Comprovar periòdicament que els elements situats en terrasses i façanes del centre de treball estan bé subjectes i que per efecte de la corrosió no hagin perdut notablement la seva solidesa i estabilitat (rètols, planxes metàl·liques, baranes, elements d'equips de climatització, marquesines, etc....).

·           Talar els arbres grans malalts o febles amb el tronc afectat.

q És important informar-se de les condicions meteorològiques previstes i estar atent a les indicacions que és vagi donant l'autoritat competent.

q En el centre de treball, és recomanable tancar i assegurar portes, finestres o tendals i retirar tots aquells objectes que puguin caure al carrer i provocar un accident. En cas de vents mantinguts, obrir una de les finestres o portes del costat oposat al que esbufega el vent, per a equilibrar pressions.

q En cas de naus industrials amb cobertes lleugeres que puguin ser aixecades pel vent, refugiar-s'en els dependències més protegides (ex. lavabos i vestuaris, oficina, etc...).

q És convenient allunyar-se de cornises, marquesines, murs, arbres, tancs publicitàries, torres elèctriques, finestres, vidrieres, que puguin arribar a desprendre's o caure, i prendre precaucions davant d'edificacions en construcció o en mal estat.

q Amb caràcter general, evitar la realització de treballs que puguin veure's afectats notablement pel vent (per ex. utilització de grues, treballs en altura, etc...)

q No pujar a bastides, escales, encofrats, grues i altres elements que podrien desplaçar-se per efecte del vent.

q En els grues torre per a construcció licitar el ganxo buit fins al carrito, amarrar la grua als carrils, deixar l'emploma en direcció al vent, amb el fre desenclavado i tallar el corrent.

q En zones marítimes, allunyar-se de la platja i d'altres llocs baixos, que puguin ser afectats per els elevades maregis i onatges que solen generar-es davant la intensitat de vents forts.

q El fenomen pot estar acompanyat de pluges fortes i tempestes pel que s'haurien d'observar els recomanacions a aquest efecte.

q Davant la predicció de vendavals calç procurar evitar els desplaçaments per carretera i si és necessari fer-els, extremar els precaucions per la possible presència d'obstacles en la via. En tot cas, és important informar-se de els condicions meteorològiques de la zona.

q Una vegada finalitzat el fenomen meteorològic revisar els condicions generals del centri de treball per a assegurar-es que no existeixin altres objectes que hagin quedat febles i és puguin caure, tals com branques d'arbres, pals, transformadors, etc.

q En cas de despreniment de cobertes de fibrocemento i altres elements amb possible presència d'amiant com revestiments aïllants tèrmics contactar amb empreses autoritzades per a la seva retirada, evitant la seva manipulació (trencament, cort, etc....) ja que hi ha risc de dispersió de la pols d'amiant.

q En caso de desprendimiento de cubiertas de fibrocemento y otros elementos con posible presencia de amianto como revestimientos aislantes térmicos contactar con empresas autorizadas para su retirada, evitando su manipulación (rotura, corte, etc....) ya que hay riesgo de dispersión del polvo de amianto.

EN CAS D'EMERGÈNCIA CRIDI  AL TELÈFONO D'EMERGÈNCIAS 112