Oferta de serveis en formació

Treballi segur, treballi amb Previs.
Consulti l'oferta que Previs posa a la disposició de la seva empresa.


 

Gestió documental PrevisOnline

Accedeixi a l'espai web privat i segur de gestió de tot tipus de documents. 
Factures, rebuts, notificacions, informes mèdics, expedients...


Informació Amiant 


A causa de un nou canvi de la normativa; a través de la Conselleria de Sanitat, el nostre Servei de Prevenció, ha hagut d'informar a totes les empreses que els seus treballadors puguin estar o hagin estat en contacte amb amiant.

El 48% dels empresaris i treballadors desconeixíen els reals decrets que regulen l'amiant i els riscos que aquest cmporta, així com la obligatorietat dels treballadors exposats a realitzar el RRMM.

Objectiu

Conèixer la resposta de les nostres empreses davant aquesta nova normativa i estodiar la incidència de les malalties relacionades amb l'amiant sobre els treballadors exposats.

Material

1 Citació segons RD 396/2006 de 31 de Març publicat en el BOE 11/04/2006 sobre riscos d'exposició a l'amiant als treballadors exposats a través de fax.

Citació: “CAMPANYA DE PREVENCIÓ D'EXPOSICIÓ A L'AMIANT”

“A/ A Responsable Prevenció de l'Empresa:

Amb la finalitat d'aplicar els protocols correctes en els exàmens de salut laboral dels treballadors de la seva Empresa (proves mèdiques específiques segons els riscos exposats) precisam ens notifiqui aquells treballadors que hagin estat en el passat i ho estiguin en l'actualitat exposats a amiant (asbesto) segons el Reial Decret 396/2006 de 31 de març, per el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguritat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant (BOE 11/04/2006).

Precisam els noms i llinatges, nº DNI, tipus d'activitat d'exposició a l'amiant i temps d'exposició, i mesures ambientals si les tinguessin.

Si actualment ja no estan exposats pero, per alguna de les activitats que anteriorment realitzaren en la seva Empresa sí ho varen estar, han de notificar-ho.

Si en l'actualitat cap dels treballadors de la seva plantilla ha estat y/o està exposat a l'amiant, rogamo que també ens ho comuniqui, a fí de no incloure a la seva Empresa dintre de la Campanya de Prevenció de treballadors exposats a l'amiant.

Quedam a la seva disposició per qualsevol dubte o aclaració, i le agraïm la seva colaboració”

2 Anamnesis específica sobre amiant

q  Client

o Història Laboral: Empreses, Activitat, Ocupació Exposició a l'amiant

o Hàbit de consum de tabac:

- No fuma, ni ha fumat mai de manera habitual.

- Fuma diariàment en el moment actual.

- Fumava diariàment en el passat (data en que va deixar de fumar)

o       Sintomatología: Tos, expectoració, grau de disnea:

- Absència de disnea excepte al realitzar exercisi intens.

- Disnea al caminar depressa o pujar una costa poc pronunciada

- Incapacitat de mantenir el pas de altres persones de la mateixa edat, caminant en pla, debut a dificultat respiratòria o tenir que descansar al caminar en pla al propi pas

- Tenir que turar a descansar al caminar uns 100metres o als pocs minutos de caminar en pla

- La disnea li impideix sortir de casa o apareix amb activitats com vestir-se o desvestir-se.

q  Facultatiu

o       Exploració Funcional Radiològica

o       Exploració Radiològica

o       Resultat de l'estudi realitzat

o       Canvi de puesto de treball


Tipus d'activitat realitzada

q  Retirada d'amiant i materials amb amiant

q  Manteniment i/ o reparació de materials.

q  Transport de residus.

q  Tractament i destrucció de residus.

q  Altres

Tipus de material intervingut

q  Amiant projectat i revestiment amb amiant en parets, sostres i elements estructurals

q  Fibrociment

q  Calorifugats

q  Amiant-vinil

q  Altres materials no tríables: masillas, pinturas, adhesivos etc

q  Losetas amianto-vinilo

Pruebas

q  Espirometría

q  Placa  de Tórax (front i perfil)

q  TAC (si les troballes no són clars)

q  Broncoscòpia

 

Si desitja més informació s'ha de posar en contacte amb el Dpto. de Medicina del Traball de Previs.

 


SOBRE L'AMIANT


¿Què s'entén per Amiant?

La paraula amiant s'utilitza per referir-se a diferents formes fibroses de utilitat comercial que es treuen de algunes substàncies minerals naturals. Les seves propietats físiques les fan molt aptes per a una gran quantitat d'usos industrials. Tenen una elevada resistència a temperatures elevades, són uns aïllants tèrmics no combustibles, presenten una elevada resistència al pas de l'electricitat i són resistents als atacs de substàncies químiques i microorganismes. És tècnicament complex i no sempre possible trobar altres materials amb el mateix nivell de prestacions.

Les persones que per la seva professió són exposades a l'amiant han d'utilitzar Equips de Protecció. (EPIS)

 

¿Quins són els riscos per als treballadors?

L'exposició a amiant és capaç de generar una sèrie d'efectes sobre la salut principalment a nivell del sistema respiratori. S'han descrit diverses malalties associades a aquest risc: asbestosis pulmonar, plaques pleurals, vessi pleural benigne, càncer de pulmó i mesotelioma pleural o peritoneal.S'ha trobat també associació amb altres neoplàsies com els carcinomes de laringe i els gastrointestinals.


Els treballadors exposats a l'amiant presenten un risc de càncer de pulmó cinc vegades major al dels no exposats, però el risc per als treballadors exposats a l'amiant, que a més fumen, es multiplica per cinquanta.

Així doncs, el consum de tabac i l'exposició a l'amiant se sumen per provocar càncer de pulmó, multiplicant el risc propi de cada factor per separat.És per tot això que tots els països membres van prohibir la utilització de l'amiant com a matèria primera i la comercialització de productes que contenen amiant en la seva composició.

 

En tractar-se de formes fibroses, cap la possibilitat que les fibres s'alliberin del material, existint el perill que les persones les inhalin. En ser microscòpiques es poden dipositar en els pulmons i causar malalties que normalment es manifesten molts anys després.

 

L'amiant és perillós quan es dispersa en l'aire en forma de fibres, invisibles a simple vista, d'un diàmetre inferior a 3 micres i una longitud superior a 5 micres de longitud. Per això, quan hi ha presència de material amb amiant en un edifici serà necessari intervenir sobre el mateix si hi ha facilitat de despreniment i difusió de la pols a l'ambient (principalment per trencaments o desgast dels materials).

 

La retirada de materials que contenen amiant pot ser una mesura preventiva en determinats casos, no obstant això, la realització d'un treball d'aquest tipus implica riscos ja que s'han de manipular els materials amb la consegüent producció de fibres d'amiant.

 

En l'àmbit laboral, les actuals fonts d'exposició a amiant són les següents: retirada d'amiant (fibrociment, calorifugados, amiant projectat), enderrocaments i demolicions d'edificis, reparacions i desballestament (naval, ferroviària, automoció, aeronàutica, etc.), excavacions i moviments de terres (abocadors incontrolats), gestió i tractament de residus, col·locació/manteniment d'aïllaments tèrmics i acústics, manteniment d'aigües canalitzades, (col·lectors), obra de paleta (obres de reforma, rehabilitació i manteniment), manteniment (electricistes, lampistes, fusters, muntadors/ instal·ladors), etc.

 

El risc de dispersió de les fibres i els seus efectes sobre la salut depèn de molts factors, però principalment del que es denomina friabilidad del material, que es defineix com la capacitat que té de desprendre fibres simplement amb la pressió d'una mà. Aquesta friabilidad variarà depenent de la quantitat de fibres en el material manufacturat, el tipus de barreja amb altres compostos, i l'estat de conservació del material. Com més friable sigui el material major nivell de risc.

 

¿On podem trobar amiant?

La presència d'amiant en edificis pot tenir un doble origen; perquè l'edifici es va construir o va reparar en el seu moment emprant amiant o materials que ho contenen o perquè s'han introduït materials contenint amiant en edificis nous. Determinar la presència o no d'amiant als edificis és fonamental per a la salut dels treballadors que ho ocupin, però sobretot pels quals intervinguin en la seva reparació, remodelació o enderrocament per l'elevada contaminació ambiental que es pot produir en manipular materials que ho continguin.

 

Els materials de construcció amb amiant es van estar utilitzant als edificis des de 1965 fins a finals dels 90 . A partir del 2002 va estar prohibida la seva comercialització en els materials de construcció, encara que no s'obliga a retirar els ja instal·lats. En l'àmbit domèstic, també es pot trobar amiant en determinats materials utilitzats en els equips fabricats abans de 1989 com a forns, planxes, torradores, estufes catalítiques

Sense oblidar que se li reconeixen més de 3000 usos a l'amiant, els llocs més habituals on pugues haver-hi presència d'amiant són:

q       En canonades d'alta pressió de fibrociment, per a canalitzacions d'aigua.

q       En panells d'aïllament acústic ignifugos.

q       En canonades d'aglomerat amb ciment (fibrociment, amiant-cimento), per a aigües residuals, baixants i depòsits d'agua.

q       En plaques ondulads de fibrocimento, per a sostres i cobriment de superfícies.

q       Combinat amb plàstics en llosetes, rajoletes, etc.

q       Aïllant per omplir cambres d'aire de parets, sostres i portes tallafocs.

 

¿Com podem prevenir els riscos de l'amiant?

Es considera que, actualment, el risc més elevat d'exposició a amiant és el dels treballadors que participen en tasques de manteniment, reparació i demolicions. En aquells edificis o equips que se sospiti la presència d'amiant serà necessari prendre mesures preventives per evitar la dispersió i inhalació de les fibres.

En les obres de demolició o manteniment és necessari recaptar informació per identificar els materials que poden tenir amiant. Si hi ha dubtes sobre la presència d'amiant serà necessari complir les disposicions del Reial decret 396/2006.

Aquest Reial decret preveu l'elaboració i implantació d'un Pla de Treball Específic per assegurar que l'amiant o els materials que ho continguin siguin eliminats abans d'aplicar les tècniques de demolició. El Pla ha de descriure les mesures necessàries per garantir la seguretat i la salut dels treballadors.  En particular especificarà les mesures a prendre per eliminar o reduïr l'emisió de pols, entre les que podem trobar les següents:

q  Aïllament de la zona de treball.

q  Ús d'eines manuals

q  Aplicar aigua damunt les zones amb risc d'emissió de pols

q  Sistemes de confinament

q  Ús de sistemes d'aspiració adecuats.

q  Ús d'equips de protecció individual (roba de protecció completa d'un sol ús, equips de protecció respiratòria, guants, etc...)

La legislació permet l'elaboració de plans de treball de caràcter general en aquells casos d'operacions de curta durada no programables amb antelació o de caràcter irregular. Això és especialment útil en treballs de manteniment i reparació, en les quals bastarà tenir un pla únic de caràcter general, referit al conjunt d'aquestes activitats.

 

Normativa bàsica aplicable

q       Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

q       Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 269-10/11/1995), Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

q       Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante le trabajo. Modificación del anterior mediante Real decreto 349/2003, de 21 de marzo.