Oferta de serveis en formació

Treballi segur, treballi amb Previs.
Consulti l'oferta que Previs posa a la disposició de la seva empresa.


 

Gestió documental PrevisOnline

Accedeixi a l'espai web privat i segur de gestió de tot tipus de documents. 
Factures, rebuts, notificacions, informes mèdics, expedients...


Preguntes freqüents 

 

 Quina documentació ha d'elaborar l'empresari i conservar a disposició de l'autoritat laboral?

L'empresari ha d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la següent documentació:

  1. Pla de prevenció de riscos laborals, conforme al que està previst en l'apartat 1 de l'article 16 de la Llei 54/2003.
  2. Avaluació dels riscos per a la seguretat i la salut en el treball, inclòs el resultat dels controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors, d'acord amb el que es disposa en el paràgraf a) de l'apartat 2 de l'article 16 d'aquesta Llei. (Llei 54/2003).
  3. Planificació de l'activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i de prevenció que cal adoptar i, si s'escau, material de protecció que ha de ser utilitzat, de conformitat amb el paràgraf b) de l'apartat 2 de l'article 16 d'aquesta Llei (Llei 54/2003).
    a. Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors previstos en l'article 22 d'aquesta Llei (Llei 31/1995) i conclusions corresponents en els termes recollits en l'últim paràgraf de l'apartat 4 de l'esmentat article.

    b. Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball. En aquests casos l'empresari ha d'efectuar, a més, la notificació a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article.
  4. En el moment de cessar les seves activitats, les empreses han de remetre a l'autoritat laboral la documentació assenyalada en l'apartat anterior.
  5. L'empresari està obligat a notificar per escrit a l'autoritat laboral els danys a la salut dels treballadors al seu servei, que s'hagin produït amb motiu del compliment de la seva feina, conforme al procediment determinat reglamentàriament.
  6. La documentació a què es fa referència en aquest article també ha de ser posada a disposició de les autoritats sanitàries per tal que aquestes puguin complir amb el que es disposa en l'article 10 d'aquesta Llei (31/1995) i en l'article 21 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.

 Quan és necessària la creació d'un comitè de Seguretat i Salut?

A les empreses o centres de treball amb 50 o més treballadors, s'ha de constituir un Comitè de Seguretat i Salut. D'acord amb el Conveni Col·lectiu, poden crear-se aquests comitès en empreses o centres de treball amb menys de 50 treballadors. Més informació de comitès de seguretat i salut a l'art. 38 de la Llei de Prevenció.

 Quan és obligatori tenir delegats en prevenció?

La designació dels Delegats de Prevenció es un dret dels treballadors (els treballadors poden o no exercir-lo) i no una obligació de l'empresari. Els Delegats són triats pels representats del personal i entre el personal, segons una escala establerta. El Conveni Col·lectiu pot pactar un altra sistema de designació. art. 35 a 37 de la Llei de Prevenció)

 És obligatori formar els treballadors?

Sí; la formació ha d'estar orientada a cada lloc de treball o funcions, adaptar-se a l'avaluació dels riscos i a l'aparició d'altres de nous. La formació ha de repetir-se periòdicament si es considera necessari.

 Quines són les obligacions empresarials en matèria de vigilància de la salut?

L'empresari ha de garantir l'accés de tots els seus treballadors a una vigilància de la salut específica en funció dels riscos que hi ha a cada lloc de treball.

 És el mateix «vigilància de la salut» que «reconeixements mèdics?

No. Els reconeixements mèdics són una eina imprescindible per dur a terme la vigilància de la salut dels treballadors. El reconeixement mèdic té una dimensió individual, mentre que la vigilància de la salut adquireix una dimensió col·lectiva.

 Què significa reconeixement mèdic específic i protocol·litzat?

Tot reconeixement mèdic està dissenyat (protocol·litzat) per avaluar la presència de danys relacionats amb l'existència de riscos concrets (específics)en cada lloc de treball.

 Qui pot realitzar la vigilància de la salut?

El marc legislatiu és extraordinàriament precís en aquest punt. Només pot realitzar les tasques de vigilància de la salut el personal sanitari amb adequada formació i capacitació, metges del treball i D.U.E. d'empresa. No obstant això, els professionals de la salut laboral poden recolzar-se en altres especialistes sanitaris quan les circumstàncies (diagnòstiques, epidemiològiques...) ho requereixin.

 Els reconeixements mèdics, on es poden realitzar i amb quins mitjans?

Els reconeixements mèdics han de realitzar-se en espais correctament dotats i acreditats seguint els criteris marcats pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Les Unitats Mòbils han de complir els mateixos requisits que s'exigeixen als centres acreditats, tant pel que fa a dotació material com al compliment de les exigències del dret a la intimitat i a la confidencialitat de les dades.

 Els reconeixements mèdics són voluntaris o obligatoris?

Per norma general, els reconeixements mèdics sempre són voluntaris. La LPRL recull tres excepcions a la voluntarietat: l'existència d'un imperatiu legal, el caràcter imprescindible del reconeixement per a l'avaluació de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors, i els casos en els quals l'estat de salut del treballador pot constituir un risc per a ell mateix, per a altres treballadors o per a tercers.

 Amb quina periodicitat es realitza l'avaluació de riscos?

 Quines són les obligacions derivades de l'avaluació de riscos?

Les següents obligacions directes són el resultat de l'avaluació dels riscos:

 Quan s'han d'utilitzar els Equips de Protecció Individual?

 A la manipulació manual de càrregues, quin és el pes màxim que pot manipular un treballador?

En teoria es poden manipular en condicions òptimes, fins un màxim de 25 Kg. Aquest límit depen de diversos factors: l'alçada a què es manipula el pes, la proximitat de la càrrega al cos, la necessitat de realitzar un gir del tronc, els condicionants individuals, etc.
PREVIS, mitjançant una anàlisi ergonòmica del lloc de feina, analitza aquests factors i li ajuda a optimitzar el sistema de manipulació de càrregues, amb la finalitat d'evitar els riscos que es poden derivar d'una incorrecta manipulació.

 Què són les fitxes de seguretat? Com puc aconseguir-les?

A l'avaluació de riscos es contempla la necessitat de tenir en disposició les fitxes de dades de seguretat dels productes químics que hi ha a l'empresa. Què són les fitxes de seguretat i com puc aconseguir-les?
Les fitxes de dades de seguretat contenen la informació relativa a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors respecte els riscos relacionats amb els agents químics en el treball; d'aquesta manera es pot determinar si existeix algun agent químic perillós i avaluar els riscos eventuals del seu ús. Pot sol·licitar aquestes fitxes al subministrador del producte, qui se les proporcionarà gratuïtament.